: יוניכ םושרל אנ

 
  לוכשה תחפשמל הכימתו הרזע טאצ